Algemene voorwaarden ABCA B.V.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. ABCA: ABCA B.V., exploitant van de webwinkels kidsfeestje.nl en www.kidsfeestje.be, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Antonie van Leeuwenhoekweg 7, 5151DV te Drunen (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18042704.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie ABCA een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: ABCA en de consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen ABCA en de consument tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ABCA zich, tegen betaling, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van een of meerdere producten.
 5. Webwinkelovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen ABCA en een consument is gesloten rechtstreeks middels het bestelproces van de webwinkel.
 6. Website/webwinkel: kidsfeestje.nl dan wel www.kidsfeestje.be.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door ABCA aan de consument te leveren zaken, waaronder uiteenlopende artikelen voor kinderen en kinderfeestjes begrepen kunnen zijn.
 8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een webwinkelovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ABCA gericht aan consumenten, en iedere tussen ABCA en een consument tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de consument aanvaarde offerte van ABCA. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van ABCA is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. ABCA kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de consument. Indien in een zodanig geval van herroeping reeds betaling door de consument heeft plaatsgevonden, zal ABCA zo spoedig mogelijk, althans binnen twee werkdagen, voor terugbetaling aan de consument zorgdragen.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van ABCA dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Een webwinkelovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door ABCA aan de consument bevestigd.
 4. Indien de consument de overeenkomst namens een ander sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De consument is naast deze ander hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | PRIJSAFWIJKINGEN

Druk- en/of typefouten van prijzen in brochures, flyers, op de website of in andersoortige uitingen van ABCA, binden ABCA niet. In geval van een foutieve vermelding van prijzen, neemt ABCA voorafgaand aan de levering per e-mail of telefonisch contact op met de consument. Na instemming van de consument met de juiste prijs, zal pas tot levering worden overgegaan. In geval de consument niet instemt met de juiste prijs, is ABCA gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder dat de consument aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie.

 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de producten door consument worden afgehaald op locatie van ABCA. In het laatste geval geschiedt afhalen uitsluitend op een nader tussen partijen overeengekomen dag en tijd.
 2. ABCA behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 4. ABCA spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door ABCA vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. ABCA spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van ABCA treedt niet eerder in dan nadat de consument ABCA schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ABCA haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en, behoudens verzuim van ABCA als bedoeld in lid 4, de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 6. Indien ABCA als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN WEBWINKELOVEREENKOMST

 1. Dit artikel vindt uitsluitend toepassing op webwinkelovereenkomsten.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de webwinkelovereenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen, geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 4. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 5. de levering van producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 8. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een webwinkelovereenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 9. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 10. een webwinkelovereenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 11. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de webwinkelovereenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door ABCA aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij ABCA. Zo spoedig mogelijk nadat ABCA in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de webwinkelovereenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal ABCA de ontbinding van de webwinkelovereenkomst per e-mail bevestigen.
 12. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de betreffende producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 13. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ABCA retourneren.
 14. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij ABCA heeft ingediend de webwinkelovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 15. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. ABCA is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
 16. ABCA zal de van de consument ontvangen betaling minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de webwinkelovereenkomst aan de consument terugbetalen, mits de betreffende producten door ABCA zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten voor de heenzending naar de consument, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is ABCA niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door ABCA aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT

 1. ABCA staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit). Een eventueel door ABCA, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens ABCA kan doen gelden.
 2. Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij ABCA is gereclameerd.
 3. Geen grond voor reclames en aanspraken op basis van non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of die voor het overige niet aan ABCA dan wel haar toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege ABCA, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van ABCA zijn uitgevoerd.
 4. Producten kunnen, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABCA worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. ABCA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien ABCA bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De door ABCA vermelde prijzen zijn inclusief btw. In geval van bezorging, komen de verzendkosten aanvullend voor rekening van de consument, tenzij door ABCA uitdrukkelijk anders is vermeld. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de door ABCA aangewezen betaalmethoden, binnen de door ABCA vermelde termijn. In geval gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, is ABCA niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan ABCA verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen, conform het bepaalde in de Wet Incassokosten, voor rekening van de consument.

 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten, is ABCA, behoudens dwingend wettelijk voorschrift, niet aansprakelijk. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om te beoordelen of de producten geschikt zijn voor het door de consument beoogde gebruik daarvan. Met name wat betreft producten ten aanzien waarvan door de fabrikant is aangegeven dat zij voor gebruik door kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie niet geschikt zijn, geldt dat ABCA niet aansprakelijk is voor (letsel)schade ontstaan doordat de consument het gebruik van de betreffende producten toch heeft overgelaten aan een kind in die leeftijdscategorie. Voor vragen of een bepaald product geschikt is voor kinderen van een bepaalde leeftijd, kan men altijd contact met ABCA opnemen.
 2. ABCA is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de consument aan ABCA verstrekte gegevens.
 3. Voorts is ABCA nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ABCA kan worden toegerekend. In het bijzonder aanvaardt ABCA geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in artikel 7.3, op grond waarvan de aanspraken van de consument gebaseerd op non-conformiteit, zijn komen te vervallen.
 4. De aansprakelijkheid van ABCA is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ABCA betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan volgens dwingende consumentenwetgeving is toegestaan.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ABCA.

 

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de consument geleverde producten blijven eigendom van ABCA totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van ABCA rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht ABCA hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan ABCA of door ABCA aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De consument dient ABCA op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van ABCA staande redelijke kosten, komen voor rekening van de consument.

 

ARTIKEL 12. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij ABCA.
 2. Bij ABCA ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien, in het kader van een webwinkelovereenkomst, een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.3 dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »